Hướng dẫn Cách download ở trang www.scribd.com

Công cụ: Download tài liệu ở trang www.scribd.com
Tài liệu Scribd.com hợp lệ link có dạng như sau: http://www.scribd.com/doc/21588073/14/Tin-dụng-thương-mại
Công cụ: Download tài liệu ở trang www.scribd.com
http://whos.amung.us/stats/y0u5ncdqgtk3/

http://www.supercounters.com/stats/1127736